Historie městyse

Historie městyse

      Městys Lázně Toušeň leží při levém břehu Labe proti soutoku s Jizerou, na plošině v mírném svahu a na valu osídleném již po několik tisíciletí. Z vyvýšené ostrožny byl střežen labský brod a později přívoz na obchodní cestě, křižující zde jiný směr se styky se Střední Asií. Archeologické nálezy zde dokládají mimo jiné kultury řivnáčskou, staroúnětickou a laténskou. Zlatá záušnice, datovaná do doby 3000 let před Kristem, je nejstarším nálezem zlatého předmětu ve střední Evropě.

      Slovanské jméno Toušeň odkazuje do 9. - 10. století (Túšenь souvisí s tuch = naděje). Týmž jménem byl označen i pozdější vodní hrádek, postavený na místě níže položeného raně středověkého osídlení. Ve 13. století byla Toušeň s rozsáhlými zálabskými lesy součástí věnných statků českých královen. Toušeňský přívoz je k roku 1293 uváděn v souvislosti s královnou Jitkou (Gutou), matkou Elišky Přemyslovny. Za Jana Lucemburského získal toušeňské majetky i hrádek zástavou rod pánů z Michalovic. Roku 1338 Toušeň navštívil tehdejší markrabě Karel, pozdější král a císař Karel IV. Za pobytu na Toušeni sepsal rozsáhlou náboženskou úvahu, kterou pak včlenil do vlastního životopisu Vita Caroli v podobě kapitol XI – XIII. Zásahem Karla IV. byla pak Toušeň ze zástavy vykoupena pro jeho bratra markraběte Jana Jindřicha a listinou privilegií roku 1370 osvobozena od daní. Z místního lomu se v té době vozil kámen do Prahy na stavbu katedrály svatého Víta. Od Janova syna markraběte Jošta získali Toušeň zpět Michalovicové.

      Za husitských válek obléhali a obsadili hrádek Toušeň roku 1421 Pražané. Po roce 1468 získal toušeňské statky král Jiří z Poděbrad. Počátkem 16. století koupil celé zboží Jan Pašek z Vratu, pražský primátor, který v sousedství hrádku vybudoval renesanční zámek. Jan Pašek zemřel na Toušeni v roce 1533. Hrádek a zámek, celé panství s polnostmi a polesím, vinicí, chmelnicí, rybníky a lomem koupil roku 1536 majitel sousedního brandýského panství Kunrát Krajíř z Krajku, ale již roku 1547 byly všechny tyto majetky rozhodnutím krále Ferdinanda I. připsány České královské komoře. Jejím nákladem byl toušeňský přechod přes Labe opatřen roku 1562 dvojdílným mostem a zámek upraven ve vedlejší rezidenci k sídlu Rudolfa II. v Brandýse nad Labem. Na přelomu let 1606-1607 v toušeňském zámku sídlil nejvyšší štolba a maršálek královského dvora v Čechách Adam mladší z Valdštejna. Až do roku 1615 byla Toušeň známa také jako zastávka dostavníků vratislavské pošty, později zde zastavovala pošta slezská.

      Za třicetileté války vše přerušili a rozbořili vojáci švédské armády: roku 1639 byly zničeny hrádek, zámek, hospodářské budovy i mosty. Obec byla obnovena pouze jako hospodářský dvůr s kamenolomem a rybářstvím. Teprve roku 1661 je doloženo školní vyučování. Další, samostatný dvůr v Toušeni po obnově před koncem 17. století zakoupil Leopold Vilém hrabě z Valdštejna. Na toušeňských pozemcích za Labem byla roku 1777 vysazena nová obec Káraný a v městečku Toušeni roku 1787 na místě osobně určeném císařem Josefem II. postavena zděná škola.

      V druhé půli 19. století vzrostla známost Toušeně díky Floriánské pouti, poprvé konané v květnu 1852. V roce 1868 zde byl založen rolnický cukrovar a na železnatém prameni, známém od nepaměti, založil Jan Králík téhož roku malé lázně. Městys byl postupně obohacen o nový hřbitov (1879), železnici (1883), novogotický kostel sv. Floriana (1890), patrovou školu (1892) a poštu (1893). Po rozšíření o slatinné koupele (1899) přilákaly lázně četné významné návštěvníky, mj. posledního rakouského císaře Karla I., skladatele Leoše Janáčka, spisovatele Josefa Svatopluka Machara, operní pěvce Emila Pollerta a Otakara Mařáka, herce a režiséra Karla Želenského, písničkáře Karla Hašlera a četné další hosty včetně bratří Josefa a Karla Čapkových.

      Roku 1920 byla postavena sokolovna a zřízen biograf, 1939 zřízena mateřská školka. Před válečným nebezpečím ukryl Jan Werich v Toušeni část archivu Osvobozeného divadla. Od let 1943-44 se v Toušeni datují četné pobyty Emila Zátopka, který se zde později se svou manželkou Danou zasloužil o zaměření lázní také na vrcholové sportovce. Za léčebnými kúrami sem tak zajížděli Jarmila Kratochvílová, Helena Fibingerová, Ludvík Daněk a četní další – Jan Železný, Roman Šebrle, Štěpánka Hilgertová, Radek Štěpánek, Ondřej Synek, Martina Sáblíková. Lázeňské procedury v Toušeni absolvovali i spisovatel Bohumil Hrabal a přední herečky Zita Kabátová a Stella Zázvorková.

      Roku 1979 byl Toušeni přiznán statut lázeňského místa, 1991 uznán úřední název Lázně Toušeň a 1993 udělen heraldický znak. Vlastní péčí byl roku 1994 postaven Dům seniorů, 1996 čistička odpadních vod a 2000 dokončena plynofikace a postavena lávka přes Labe. Souběžně byla po roce 1994 v někdejším luhu pod Hradištkem zřízena rozsáhlá polabská jezera Malvíny a Mezi mosty, nyní oblíbená jako rekreační cíl a rybářský revír.

[miscelanea (výběr): ad 1293: "E tabulis curiae regni Boemiae XXV, 225-226" in: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, ed. Jos. Emler, Pragae 1872, s. 697-698; ad 1370, Listina dat. 1. 2. 1370, Moravský zemský archiv v Brně, Stavovské listiny A 1, inv. č. 66, přetisk in: „Orig. Pergh. A. Sig. abgerissen im mähr. Landesarchive. Miscell. Nr. 55“ ex Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae X, ed. V. Brandl, Brünn 1878, s. 104-105; ad 1372: J. Neuwirth: Die Wochenrechnungen und der Betrieb des Prager Dombaues in den Jahren 1372-1378, Prag 1890, s. 167, 168, 184, 229, 272, 274, 275, 278, 279, 284, 287, 292, 312, 314, 320, 349; ad 1375: Chronicon Benessi de Weitmil (†1375), mj. in: Scriptores rerum Bohemicarum II, ed. J. Dobrovský, Pragae 1784, s. 315, český překlad: Beneš Krabice z Veitmile: Kronika pražského kostela, přel. M. Bláhová, in: M. Bláhová – Z. Lukšová – M. Nodl: Karel IV. v soudobých kronikách, Argo Praha 2016; ad 1378: "Vita Caroli" (†1378) přetisk in: Fontes rerum bohemicarum III, ed. J. Jireček, Praha 1878, s. 384; české překlady: a/ Karel IV.: Vita Caroli (Vlastní životopis), přel. Karel Hrdina, in: Žeň z literatur 33, Praha 1911, b/ Vlastní životopis Karla IV., přel. Jakub Pavel, Melantrich Praha 1946, c/ Karel IV.: Vita Caroli – Vlastní životopis, přel. Rud. Mertlík, CPress 2016, 116, d/ Život Karla IV. přel. Zuzana Lukšová, in: M. Bláhová – Z. Lukšová – M. Nodl: Karel IV. v soudobých kronikách, Argo Praha 2016; ad XIV/XV stol.: Zd. Beran: Vývoj pozemkové držby rodu pánů z Michalovic, Historická geografie 36/2, 2010, s. 176-194; ad 1606: Deník rudolfinského dvořana – Adam mladší z Valdštejna, 1606/1607, ed. M. Koldinská a P. Maťa, Argo 1997, s. 129-132, 135-136; 1700: J. Beckovský: Poselkyně starých příběhův cžeských aneb Kronika cžeská I, Praha 1700, s. 517; 1788: J. Schaller: Topographie des Königreichs Boehmen X, Prag und Wien 1788, s. 293; 1843: F. A. Heber: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser I, Prag 1843, s. 223; 1844: J. G. Sommer: Böhmen XII, Kauřimer Kreis, Prag 1844, s. 264; 1872: Toušeň in: Fr. Lad. Rieger: Slovník naučný IX, Praha 1872, s. 530; 1898: B. Kautský: Toušeň in: Fr. Kneidl: Paměti škol okresu Karlínského, Praha 1898, s. 481-488; 1906: Pšk. (J. V. Prášek): Toušeň in: Ottův slovník naučný XXVI, Praha 1906, s. 616; 1907: J. V. Prášek: Toušeň in: Království české I, Střední Čechy, Praha 1907, s. 56-57; 1909: Aug. Sedláček: Místopisný slovník historický království českého, 1909/Argo 1998, s. 890-891; 1927: Aug. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království českého XV, Praha 1927/1998, s. 170; 1957: A. Profous. - J. Svoboda: Místní jména v Čechách IV, NČSAV Praha 1957, s. 170-171, 472; 1979: J. Špaček: Dosavadní výsledky výzkumu zaniklého středověkého hrádku v Toušeni, Archaeologia historica 4, 1979, s. 119-128; 1997: vel: Záušnice z třetího tisíciletí je ve střední Evropě unikátem, MF Dnes, roč. VIII, 29. 7. 1997, s. "tři"; 2000: T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri Praha 2000, s. 557-558; 2005: J. Úlovec: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech 2, N-Ž, Libri Praha 2005, s. 501-505]
[regionalia (výběr): J. V. Prášek: Okres Brandejsský nad Labem, Praha 1875, 50-51; J. Králík: Badeort Tauschim, 16s., Toušeň cca 1908, 16s.; J. V. Prášek: Brandejs nad Labem, město, panství i okres I, Brandýs n/L 1908, 448s., II, Brandýs n/L 1910, 412 s., III Brandýs n/L 1913, 890s.; J. Králík: Lázeňské místo Toušeň, 16s., Toušeň cca 1913, 16s.; Zd. Gutwirth: Toušeň, Naše Polabí IV, 1926, s. 5-7, 18-20, 5; F. Vlasák: O toušeňských lázních, Naše Polabí V, 1928, s. 146-147; J. Špaček: Archeologický výzkum v Toušeni, Muzeum - vlastivěda - kronika, OM Praha-východ 1976, s. 11-12; J. Špaček: Dvě desetiletí archeologického výzkumu, Měst. muzeum v Čelákovicích 1978, s. 3; J. Králík – M. Hartmanová: Toušeň – průvodce místem, lázněmi a okolím, MNV Toušeň 1978, 64s.; 2. vyd. 1986, 68s.; J. Králík: Toušeň a divadlo, MNV Toušeň 1983, 34 s.; J. Králík: Lázně Toušeň – 100 let nové školy, OÚ Lázně Toušeň 1992, 216s.; J. Králík: Lázně Toušeň – sport a sportovci, OÚ Lázně Toušeň 1996, 64s.; J. Králík: Lázně Toušeň v listinách a kronikách, OÚ Lázně Toušeň 2002, 98s.; J. Králík: Městys Lázně Toušeň, ÚM Lázně Toušeň 2009, 64s.; J. Králík: Toušeň v době Karla IV., Okrašlovací spolek Lázně Toušeň 2016, 104s.; ]