Knihovna

Zřizovatelem knihovny v Lázních Toušeni je městys Lázně Toušeň. Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se. Podle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb je knihovna zaevidována MK ČR pod evidenčním číslem 3973/2003.

Knihovna nabízí jak vlastní knižní fond čítající téměř tisíc svazků (knih a časopisů), tak výměnný ze dvou spádových knihoven z Mladé Boleslavi a Brandýsa n/L.

V knihovně je také možné zakoupit publikace vydané obecním úřadem a toušeňskou turistickou známku.
Knihovna se řídí knihovním řádem, roční poplatek byl stanoven pro děti a důchodce 40,- Kč/rok, pro výdělečně činné 70,- Kč/rok.

Knihovna sídlí ve Skleněné vile v Mlýnské ulici. Výpůjční den je úterý od 15 do 17 hodin.

 

Ivana Studničková, knihovnice