Skleněná vila

Skleněná vila a Park profesora Procházky v Lázních Toušeni

      Vila s prosklenou oranžerií stojí v městysi Lázně Toušeň na významném historickém místě. Stavba sama pochází ze 70. let 19. století, ale historie místa je mnohem hlubší.

       Mezi dnešními Slatinnými lázněmi Toušeň a řekou Labe uprostřed vyvýšené části parku stával od 13. století hrádek, pod nímž archeologové nalezli stopy ještě staršího, hradištního osídlení z 9. století. Toušeňský hrádek z doby Přemysla Otakara II., chráněný vodním příkopem, se připomíná nejčastěji v souvislosti s pobytem Karla IV., který zde přenocoval roku 1338 jako mladý markrabě po návštěvě Staré Boleslavi. Výslovně se o tom zmínil ve svém vlastním životopise. Na Toušeni dokončil písemný výklad tří biblických podobenství o království nebeském a tento výklad později včlenil do spisu Vita Caroli v podobě kapitol XI, XII a XIII. V té době drželi hrádek Toušeň jako zástavu páni z Michalovic. Od roku 1370 byla celá Toušeň – včetně hrádku, mlýna a rozsáhlých lesů za Labem – vykoupena do majetku mladšího bratra Karla IV., markraběte Jana Jindřicha, ale jeho syn markrabě Jošt ji uvolnil zpět Michalovicům. Na jaře 1421 byl hrádek po tři dny marně obléhán vojskem vzbouřených Pražanů. Mezi dalšími majiteli celé Toušeně byl i král Jiří z Poděbrad, ten zde ale nepobýval.

      V druhém desetiletí 16. století koupil Toušeň pražský primátor M. Jan Pašek rytíř z Vratu. Hrádek dal nákladně upravit a rozšířit o renesanční zámek. Za Rudolfa II., když na nedalekém Brandýse pobýval císařský dvůr, hrádek i zámek Toušeň sloužily k ubytování významných dvořanů, zejména nejvyššího hofmistra a nejvyššího purkrabího Adama mladšího z Valdštejna. Za třicetileté války rozbořili toušeňský hrádek i zámek švédští vojáci, kterým velel generál Johanes Banner. Podobně roku 1639 v širokém okolí rozbořili a rozebrali i další kamenné a zděné budovy na stavební materiál pro svá opevnění u Staré Boleslavi.

       Na sklonku 18. století zbývaly z někdejších staveb ještě části zdí, ale roku 1843 už byly k vidění jen základy. Z jejich zbytků si zde pražský stavitel Josef Svoboda postavil roku 1873 dům se zasklenou verandou, podle níž se pro celý objekt vžilo pojmenování Skleněná vila. Zahrada, obehnaná ze tří stran zdí, byla nákladně upravena v park. Dalšími majiteli byli postupně bohatí pražští obchodníci manželé Krausovi, Parschovi a Wagenknechtovi a od roku 1927 ředitel a inspektor obchodních akademií Hugo Raulich, autor učebnic o účetnictví, spolupracovník Ottova slovníku naučného a překladatel z latiny.

      Roku 1941 vilu zakoupil pražský lékař MUDr. Jaroslav Procházka, rodem z Nového Města na Moravě. Po absolutoriu lékařské fakulty se specializoval na pediatrii a jako docent byl od roku 1935 zároveň primařem infekčního oddělení nemocnice v Praze na Bulovce. V Toušeni pobýval s rodinou vždy po celé léto. Po válce roku 1946 byl na lékařské fakultě jmenován řádným profesorem a od roku 1951 až do svého skonu vedl Infekční kliniku fakulty dětského lékařství University Karlovy v Praze. Souběžně od roku 1956 řídil laboratoř pro výzkum poliomyelitidy (dětské obrny). Zásluhou profesora Procházky byly všechny děti v Československu očkovány proti dětské obrně vakcínou z Kanady. Vila zůstala v rodinném majetku dcery MUDr. Evy Procházkové-Pflugové. Nájemníci zde bydleli až do roku 1993.

       Na základě usnesení zastupitelstva Lázní Toušeně byl 1. března 2006 dům čp. 87, nazývaný Skleněná vila, s přilehlým rozsáhlým pozemkem zakoupen do vlastnictví obce. Úprava parku probíhala v letech 2009–2010 s podporou Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj, Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci operačního programu Životní prostředí a za finanční spoluúčasti městyse Lázně Toušeň. Park, pojmenovaný po profesoru Procházkovi, byl pro veřejnost otevřen 10. října 2010. V rámci veletrhu Zelený svět v Brně pak získal 1. místo v celostátní soutěži a ocenění titulem Park roku 2011. Rekonstrukce Skleněné vily se uskutečnila v letech 2010-2012 s podporou fondů Středočeského kraje a městyse Lázně Toušeň. Slavnostní otevření Skleněné vily pro veřejnost proběhlo 23. června 2013.

     Skleněná vila nyní slouží jako multifunkční objekt pro kulturní a společenské akce, výstavy, přednášky, zasedání zastupitelstva městyse, koncerty i divadelní představení a je zde umístěna obecní knihovna. Na nádvoří se pořádají i taneční zábavy a letní kino. Ve vile, na nádvoří a v parku se příležitostně konají dětské slavnosti a různá společenská setkání. V případě potřeby poskytuje celý komplex náhradní prostory pro školní výuku a školní družinu. Je možný i pronájem pro rodinné slavnosti (svatby, promoce, narozeniny).

jvk

(2. 9. 2020)